Pravidlá rybolovu

Rybník Rača

  1. Každý rybár je povinný pri vstupe do areálu:

 

      2. Rybár je povinný pri vstupe nahlásiť počet sprievodných osôb, pričom 1 dospelá osoba a deti môžu sprevádza rybára bez poplatku. Každá ďalšia dospelá osoba je spoplatnená sumou 5 Eur.

 

- Pre nahlásenú návštevu, ktorá sa plánuje zdržať pri rybárovi platí totožné pravidlo, t. j. spoplatnenie vstupu sumou 5 Eur.

- Návšteva, ktorá sa bude zdržiavať výhradne v priestoroch bufetu neuhrádza žiaden poplatok.

 

  1. Lov je povolený len na miestach na to určených, a to najviac na 2 udice opatrené jedným náväzcom a jedným háčikom bez protihrotu.
  2. Možnosť loviť na rybníku je oprávnená len rybárovi so zakúpeným vstupným lístkom k lovu. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na doprovod!
  3. Ryby nie je možné zakúpiť.
  4. Ulovené ryby nie je možné dávať do sieťok. Maximálne do 3 min. od ulovenia je nevyhnutné rybu vpustiť späť do vody.
  5. Rybár je povinný pri vyťahovaní každej ryby použiť podberák, rybársku vaničku na podloženie ryby, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rany po háčiku a poranení ryby pri manipulácii. Následne je povinný rybár šetrne pustiť rybu do vody, a to najneskôr do 3 min.
  6. Pokiaľ rybár nevlastní vaničku alebo podberák, je možné zapožičať si ich pri vstupe u obsluhy.
  7. Cena zapožičania:

           Vanička: 4 Eur

           Podberák: 2 Eur

       10. Každého jesetera je nevyhnutné rozplávať. Pokyny k správnemu postupu každému rybárovi na požiadanie vysvetlí      

            obsluha rybníka.

       11. Vážne poranené ryby je nevyhnutné nahlásiť obsluhe a nevpúšťať ich späť do vody.

       12. Kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených, a to po odsúhlasení s obsluhou rybníka.

       13. Pri odchode je rybár povinný očistiť lovné miesto a zanechať ho v pôvodnom stave.

       14. Akceptujeme výhradne triedený odpad : plast / plechovky / komunálny odpad

       15. Vodenie psov v objekte rybníka je zakázané, avšak zákaz sa nevzťahuje na okolie bufetu

       16. Zákaz lovu na živú rybku, mŕtvu rybku ako aj časti z rýb.

 

 

REZERVÁCIE

a) Rezervovať lovné miesto je možné jedine telefonicky, v časoch otváracej doby rybníka, na tel. 0949 893 828.

b) Rezervované miesta na daný deň držíme len do 8:00 hod., po uplynutí času rezervácia automaticky padá. V prípade informovania o zdržaní, ostáva rezervácia platnou.

 

FOTENIE 

Fotenie úlovkov je povolené držať najviac vo výške 50 cm a výhradne nad vaničkou.

 

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE

1. Ak niekto nedodrží podmienky, je druhý rybár povinný ho na to upozorniť a oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi

2. Zakazuje sa poškodzovať porasty, lavice, stoly, prístrešky, oplotenie a ostatný majetok, ktorý sa nachádza v objekte rybníka

3. Zakazuje sa kúpanie, člnkovanie a rušenie nadmerným hlukom

4. Vstup detí do 15 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby

5. Vzdialenosť medzi rybármi je stanovená min. na 4 metre, pokiaľ nebolo dohodnuté inak

6. Každý návštevník jedná na svoju zodpovednosť

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v objekte rybníka

8. Prevádzkovateľ nezabezpečuje návštevníkom ochranu majteku v objekte rybníka

9. Pri porušení zásad rybolovu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu

10. Na súkromnom jazere je možné usporiadať rybárske preteky po dohode s prevádzkovateľom

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rybárskeho poriadku počas sezóny

 

VSTUP DO AREÁLU RYBNÍKA A LOV RÝB NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!!

ZA ODCUDZENÉ VECI NEZODPOVEDÁME!!!