Pravidlá rybolovu

Rybník Rača

 1. Každý rybár je povinný pri vstupe do areálu:

  • predložiť doklad totožnosti
  • zaregistrovať sa
  • zakúpiť vstupenku

 2. Lov je povolený len na dve udice opatreným jedným nadväzcom a jedným háčikom bez protrihrotu
 3. Rybár je povinný pri vyťahovaní každej ryby použiť podberák, podložku na podloženie ryby, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rany po háčiku a poranení ryby pri manipulácii prevádzkovatel ma pravo preverenia
 4. Pokiaľ rybár nevlastní podložku, podberák, alebo dezinfekčný prostriedok, je možné zapožičať si ich pri vstupe na vrátnici

 5. Cena zapožičania:

           Podložka: 2 €

Pri ulovení ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď po ošetrení vátiť rybu šetrným spôsobom späť do vody

Fotenie rýb je možné pri šetrnom zaobchádaní a to len na podložkách, ktoré sú na manipuláciu s rybami určené

Ryby sa nepredávajú

Ulovené ryby je zakázane dať do sieťok

Ryby 

Vážne poranené ryby sa v žiadnom prípade nesmú púšťať späť do vody, táto skutočnosť¥ sa musí ohlásiť na vrátnici

Je zakázané chytať chránené živočíchy, ak sa nachádzajú na športovom rybníku

Kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených

Vodiť psov do objektu je zakázané 

Pri odchode je každý rybár povinný odstrániť po sebe odpadky a aj ohorky z cigariet

Pri opúšťaní areálu je povinný každý rybár a návštevník

 1. ukázať na vrátnici bez vyzvania svoje tašky, ruksaky a obaly na udice
 2. vrátiť požičané náradie

Pri prípadnom podozrení z krádeže bude privolaná policajná hliadka

Ak prevádzkovateľ zistí ryby, ktoré neboli zaplatené u obsluhy, návštevník je povinný zaplatiť 10-násobok ceny ryby

Ak niekto nedodrží podmienky, je druhý rybár povinný ho na to upozorniť a oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi

Zakazuje sa poškodzovať porasty, lavice, stoly, prístrešky, oplotenie a ostatný majetok, ktorý sa nachádza v objekte rybníka

Zakazuje sa kúpanie, člnkovanie a rušenie nadmerným hlukom

Vstup detí do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby

Vzdialenosť medzi rybármi je stanovená min. na 4 metre, pokiaľ nebolo dohodnuté inak

Každý návštevník jedná na svoju zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v objekte rybníka

Prevádzkovateľ nezabezpečuje návštevníkom ochranu majteku v objekte rybníka

Pri porušení zásad rybolovu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu

Na súkromnom jazere je možné usporiadať rybárske preteky po dohode s prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rybárskeho poriadku počas sezóny

VSTUP DO AREÁLU RYBNÍKA A LOV RÝB NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!!

ZA ODCUDZENÉ VECI NEZODPOVEDÁME!!!