Pravidlá rybolovu

Železná Studnička

 1. Každý rybár je povinný pri vstupe do areálu:

  • predložiť doklad totožnosti
  • zaregistrovať sa
  • zakúpiť vstupenku

 2. Lov je povolený len na dve udice opatreným jedným nadväzcom a jedným háčikom bez protrihrotu
 3. Rybár je povinný pri vyťahovaní každej ryby použiť podberák, podložku na podloženie ryby, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rany po háčiku a poranení ryby pri manipulácii
 4. Pokiaľ rybár nevlastní podložku, podberák, alebo dezinfekčný prostriedok, je možné zapožičať si ich pri vstupe na vrátnici

  Cena zapožičania:

  • Podberák: 2 €
  • Podložka: 2 €
  • Dezinfekcia: 2 €

 5. Pri ulovení ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď po ošetrení vátiť rybu šetrným spôsobom späť do vody
 6. Fotenie rýb je možné pri šetrnom zaobchádaní a to len na podložkách, ktoré sú na manipuláciu s rybami určené
 7. Ryby do 3 kg si môže rybár odkúpiť podľa platného cenníku, pričom množstvo odkúpených rýb nie je obmedzené
 8. Ulovené ryby určené na odkúpenie a dané do sieťky je zakázané vymienať počas lovu
 9. Ryby dané do sieťky si musí rybár odkúpiť
 10. Vážne poranené ryby sa v žiadnom prípade nesmú púšťať späť do vody, táto skutočnosť¥ sa musí ohlásiť na vrátnici
 11. Je zakázané chytať chránené živočíchy, ak sa nachádzajú na športovom rybníku
 12. Kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených
 13. Vodiť psov do objektu je zakázané (výnimku môže udeliť len prevádzkovateľ)
 14. Pri odchode je každý rybár povinný odstrániť po sebe odpadky a aj ohorky z cigariet
 15. Pri opúšťaní areálu je povinný každý rybár a návštevník

  • ukázať na vrátnici bez vyzvania svoje tašky, ruksaky a obaly na udice
  • zaplatiť za ryby, ktoré sa rozhodol odkúpiť
  • vrátiť požičané náradie

 16. Pri prípadnom podozrení z krádeže bude privolaná policajná hliadka
 17. Ak prevádzkovateľ zistí ryby, ktoré neboli zaplatené u obsluhy, návštevník je povinný zaplatiť 10-násobok ceny ryby
 18. Ak niekto nedodrží podmienky, je druhý rybár povinný ho na to upozorniť a oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi
 19. Zakazuje sa poškodzovať porasty, lavice, stoly, prístrešky, oplotenie a ostatný majetok, ktorý sa nachádza v objekte rybníka
 20. Zakazuje sa kúpanie, člnkovanie a rušenie nadmerným hlukom
 21. Vstup detí do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby
 22. Vzdialenosť medzi rybármi je stanovená min. na 4 metre, pokiaľ nebolo dohodnuté inak
 23. Každý návštevník jedná na svoju zodpovednosť
 24. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v objekte rybníka
 25. Prevádzkovateľ nezabezpečuje návštevníkom ochranu majteku v objekte rybníka
 26. Pri porušení zásad rybolovu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu
 27. Na súkromnom jazere je možné usporiadať rybárske preteky po dohode s prevádzkovateľom
 28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rybárskeho poriadku počas sezóny
 29. VSTUP K RYBNÍKU A LOV RÝB NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!!
 30. ZA ODCUZENÉ VECI NEZODPOVEDÁME!!!